Általános Szerződési Feltételek

dr. Lakatos Katalin egyéni ügyvéd által működtetett Online ügyvédi szolgáltatásokhoz

Hatályos 2021. március 05. napjától

Az Általános Szerződési Feltételek ide kattintva letölthető pdf formátumban

 

1. Bevezetés

 

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) irányadóak dr. Lakatos Katalin egy3éni ügyvéd (8800 Nagykanizsa, Buda Ernő utca 19. 2. em. 208/2 ajtó) (továbbiakban: Ügyvéd) https://drlakatoskata.hu oldalon, vagy az iroda@drlakatoskata.hu emailen keresztül nyújtott online szolgáltatásainak általános szabályaira, a Megbízó és a szolgáltató között létrejött online szolgáltatással kapcsolatos valamennyi jogviszonyra.

 

1.2. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege elérhető a https://drlakatoskata.hu oldalon.

 

2. Fogalmak

 

2.1. A szolgáltatást nyújtó egyéni ügyvéd adatai:

neve: dr. Lakatos Katalin egyéni ügyvéd

székhelye: 8800 Nagykanizsa Buda Ernő utca 19. 2. emelet 208./2 ajtó

kamarai nyilvántartási száma: Zala Megyei Ügyvédi Kamara 36078411

adószáma: 75330268-1-34

telefon száma: + 36 30/530-3203

e-mail címe: iroda@drlakatoskata.hu

honlap címe: https://drlakatoskata.hu

számlaszáma: 11600006-00000000-12876363

 

2.2. A kapcsolatfelvétel az online szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Megbízó) és dr. Lakatos Katalin között az alábbi elérhetőségeken történik:

 

honlap: https://drlakatoskata.hu

email: iroda@drlakatoskata.hu

telefon: +36 30 530 3203

 

2.3. Megbízó: az a természetes vagy jogi személy, illetve az a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a jogi szolgáltatást saját nevében igénybe veszi, az online jogi tanácsadás érdekében a kérdést felteszi.

 

2.4. Online jogi tanácsadás: Elektronikus úton történő jogi tanácsadás (elektronikus levél)

 

3. Emailben érkező kérdés alapján adott jogi tanácsadásra vonatkozó szabályok

 

3.1. Személyes adatok megadása:

Az Online Jogi Tanácsadás igénybevételéhez az Ügyfél személyes adatokat szolgáltat (név, számlázási cím, email cím, telefonszám), amely személyes adatok a válasz megadásához és a kapcsolattartáshoz szükségesek, valamint a kérdéses jogesetre vonatkozó információkat bocsát az ügyvéd tudomására. A személyes adatok megadása teljesen önkéntes.

 

3.2. Díjfizetés:

Az adatok megadása után az Ügyfélnek meg kell fizetnie az Online Jogi Tanácsadás egyszeri díját (egyszeri bruttó összeg), amivel a felek közötti jogviszony létrejön. Az Online Jogi Tanácsadás egyszeri díjának megfizetésére online bankkártyás fizetéssel van mód, mely a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 

3.3. Kérdésfeltevés:

Kérdést csak abban a tárgykörben (jogterület) lehet feltenni, ami a honlapon a szakterületek menüpontban feltüntetésre került. Amennyiben a kérdés valamilyen speciális (tárgykörön kívüli) szakterületet érint, az Ügyvéd fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen jellegű kérdésre nem tud szakszerű jogi tanácsot adni, mely esetben a teljes megfizetett díj visszajár.

 

3.4. A válasz határideje:

Ügyvéd a tanácsot az Ügyfél által választott csomagtól függően, 10, 5 vagy 1 munkanapon belül adja meg. A kérdés feltevéssel Ügyfél kifejezetten a határidőben történő teljesítést kéri az Ügyvédtől. A határidő a díjnak átutalásának napját követő munkanapon kezdődik és a hivatkozott munkanaptól kezdődően a csomag szerinti határidő utolsó munkanapjának 23:59-ig tart. Amennyiben a határidőbe munkaszüneti nap esik, akkor a határidő a munkaszüneti napon megszakad és a következő munkanapon folytatódik. Az Ügyfél a választ a megadott e-mail címre fogja megkapni.

 

3.5. Visszatérítési garancia:

Amennyiben az ügyvéd a 3.4. pontban meghatározott határidőt túllépi, akkor köteles a megfizetett díjat 8 napon belül visszafizetni.

 

3.6. Ügyvéd felelőssége:

Az Ügyvéd köteles a megbízást gondosan ellátni és lehetőség szerint mindenre kiterjedő választ adni, azonban az Online Jogi Tanácsadás korlátozott válaszadási lehetőségekkel rendelkezik a nem kimerítő kérdésfeltevés, valamint a terjedelmi korlátok folytán, tehát nem minden esetben alkalmas az adott ügy és jogi probléma mindenre kiterjedő megválaszolására, ebből kifolyólag nem feltétlenül alkalmas a minden szempontból teljes és helytálló jogi vélemény kialakítására sem. Erre tekintettel sem az oldal, sem a választ adó Ügyvéd nem vállal semmilyen felelősséget a válasz tartalmáért és az adott jogi tanácsért! A választ az Ügyfél tekintse egyfajta segítségnek, iránymutatásnak a további lépések megtételéhez. A felmerült jogi problémával kapcsolatos végső döntés előtt mindenképpen személyes jogi konzultációra is szükség van!

 

3.7. Panasz és felmondás:

Ügyfél a felek között létrejött szerződést az Ügyvéd teljesítése előtt írásban felmondhatja, azonban tekintettel arra, hogy az Ügyvéd a rendkívül rövid teljesítési határidő miatt a teljesítést azonnal vagy nagyon rövid időn belül megkezdi és a piaci ügyvédi munkadíjnál alacsonyabb összegű egyszeri díj kerül megfizetésre, a megfizetett díjból a következő összegek járnak vissza:

  • a díj megfizetését követő 1 órán belül a teljes megfizetett díj visszajár;
  • a díj megfizetését követő 1 órán túl, de 3 órán belül a teljes megfizetett díj 50 %-a jár vissza;
  • a díj megfizetését követő 3 órán túli Ügyfél általi felmondás esetén díj nem jár vissza.

 

A felmondási nyilatkozat mintája megtalálható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 1. számú mellékleteként. Az ügyfél a felmondó nyilatkozatát a panaszát az alábbi címre küldheti meg: iroda@drlakatoskata.hu.

 

4. Online ügyvédi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok kivéve az emailben adott jogi tanácsadást

 

4.1 Általános szabályok

 

4.1.1. Az ügyfélnek elsősorban a kapcsolattartásra megadott elérhetőségeken van lehetősége az Ügyvédet keresni.

 

4.1.2. A kapcsolatfelvételt követően az ügyfél és az ügyvéd előzetes megbeszélést tart, melynek célja annak meghatározása, hogy adott ügyben az ügyvéd vállalja e az ügyvédi megbízást. Az előzetes egyeztetés minden esetben ingyenes. Ezt követően az Ügyvéd ajánlatot tesz az ügyvédi munkadíjra vonatkozóan, amelynek megbízó általi elfogadásával létrejön az ügyvédi megbízási szerződés, amelynek kereteit külön írásba foglalás nélkül a jelen ÁSZF, valamint a felek nyilatkozatai határozzák meg.

 

4.1.3. Az Ügyvéd a szolgáltatásának megkezdése előtt elvégzi az adott megbízásra vonatkozó jogi összeférhetetlenséggel kapcsolatos vizsgálatot. Amennyiben összeférhetetlenség merül fel a megbízás elvállalása kapcsán, vagy ellátása folyamán, a megbízás (további) elláthatósága tekintetében a Felek egymással egyeztetnek azzal, hogy ilyen esetben az Ügyvéd a megbízás ellátását jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni, illetve megszüntetni.

 

4.1.4. Az Ügyvéd nem köteles a megbízó által felkínált megbízást elfogadni, ezen döntését nem köteles megindokolni.

 

4.1.5. A megbízás ellátásához szükséges háttéranyagot, különösen a rendelkezésre álló okiratokat és információkat az megbízó köteles biztosítani. Megbízó felel az általa az Ügyvédnek szolgáltatott adatok, információk, okiratok, más bizonyítékok valódiságáért, alaki vagy tartalmi hibás, hiányos, nem teljes körű voltából, egyéb fogyatékosságából és a késedelmes rendelkezésre bocsátásukból eredő következményekért.

 

4.1.6. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.

 

4.1.7. Amennyiben az ügyvédi megbízás teljesítéséhez a megbízó képviselete is szükséges, megbízó meghatalmazást ad az Ügyvédnek. A meghatalmazás feljogosítja az Ügyvédet képviselet ellátására, megbízót megillető pénznek vagy dolognak, valamint az eljárási költségeknek az átvétele vonatkozásában is. Megbízó részére történő pénz, vagy vagyontárgy átvételéről az Ügyvéd megbízót haladéktalanul értesíti.

 

4.1.8. A meghatalmazás Megbízó döntése alapján bármikor korlátozható, illetve visszavonható.

 

4.1.9. Az ügyvédi megbízás teljesítése során felmerülő illetékeket, szakértői és egyéb költségeket Megbízó fizeti – ezek előlegezésére az Ügyvéd nem köteles.

 

4.1.10. Ügyvéd kifejezetten felhívja Megbízó figyelmét arra, hogy könyvelői, könyvvizsgálói, adójogi és adószakértői képesítéssel nem rendelkezik, ezért illetékfizetéssel és adózással kapcsolatos tájékoztatást csupán általánosságban tud adni. Megbízó a tájékoztatást megértette, és kéri a megbízás ennek megfelelő ellátását.

 

4.2 Az ügyvédi munkadíj

 

4.2.1. Megbízó az ügyvédi munkadíjat minden estben kizárólag banki átutalással, előre köteles megfizetni az előzetes megbeszélés során a Megbízó és az Ügyvéd közötti megállapodás szerinti összegben. Az előzetes megbeszélés körében az Ügyvéd tájékoztatja Megbízót a minimális ügyvédi munkadíjról, elektronikus levélben. Amennyiben az adott ügy további munkavégzés igényel, akkor arról az Ügyvéd a szükséges mértékben további díjbekérőt küld a megbízó részére. A megbízó köteles a díjbekérő szerinti összeget banki átutalással megfizetni. Az Ügyvéd mindaddig nem köteles a megbízó részére munkát végezni, amíg a díjbekérő szerinti összeg nem került jóváírásra az Ügyvéd bankszámláján. A díjbekérő alapján megfizetett megbízási díjról az Ügyvéd számlát állít ki és küld a megbízó részére.

Az ügyvédi munkadíj óradíj alapú vagy a Megbízó és az Ügyvéd külön megállapodása alapján egyösszegű lehet. A munkadíj minden az ellátott üggyel kapcsolatos munkavégzés, ügyintézés kapcsán felszámításra kerül, ideértve különösen az online és telefonos konzultáció, a tanácsadás, az irat tanulmányozás, levelezés, okiratszerkesztés, hatóság, bíróság, vagy bármely más szerv előtti, illetve, a peres, vagy a nem peres eljárásokban ellátandó képviseletet.

Az Ügyvédi munkadíj kiegyenlítésének elmulasztása esetén az ügyvéd 15 napos felmondási idővel jogosult a megbízási szerződés felmondására.

 

 

4.3. Ügyvédi tevékenység

 

4.3.1. Az ügyvédi munka nem eredménykötelem. Az ügyvédi munkadíj az ügyben felmerült ügyvédi munka ellenértékét képezik, nem tehetők függővé bármely várt, vagy vélt eredménytől. Az Ügyvéd munkavégzése során azt vállalja, hogy a legjobb tudása szerint képviseli megbízót az adott eljárásban.

 

4.3.2. Megbízó elfogadja és tudomásul veszi az Ügyvéd azon tájékoztatását, hogy minden ügyben és a jogi tanácsadás során is számolnia kell az Ügyvéd szakmai álláspontjától eltérő jogértelmezéssel, a bizonyítékok eltérő hatósági, bírósági értékelésével, mérlegelésével, és az eltérő jogalkalmazás kockázatával.

Az Ügyvéd szakmai álláspontjától eltérő jogalkalmazás kockázatát – az egységes gyakorlat hiányából, a hivatalos eljárások elhúzódásából, kiszámíthatatlanságából eredő kockázatokat – Megbízó vállalja.

 

4.3.3. Az ügyvédi megbízás teljesítésére irányuló eljárást, a szükséges intézkedéseket, a bizonyítékok felhasználását és a beadványok benyújtását, illetve ezeknek a tartalmát, sorrendjét és esedékességét az Ügyvéd határozza meg. Megbízó a megbízás tárgyában önálló intézkedést, egyezséget csak az Ügyvéd előzetes írásbeli tájékoztatása és egyeztetés lefolytatását követően kezdeményezhet.

 

4.3.4. Megbízó az ügy állásáról, és a tett intézkedésekről bármikor felvilágosítást kérhet, az ügyében előre egyeztetett időpontban konzultációt kérhet.

 

4.3.5. Az Ügyvéd által készített, szerzői jogvédelem tárgyát képező dokumentáció és információ szerzői joga és az azokhoz kapcsolódó minden további jog az Ügyvédet illeti, kivéve, ha felek ettől írásban, kifejezetten, közös megegyezéssel eltértek. Az átadott dokumentációról belső használatra másolat készíthető. A dokumentációt vagy annak másolatait az Ügyvéd előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a megbízó harmadik félnek nem adhatja át és nem módosíthatja.

 

4.4. Az Ügyvéd által üzemeltetett Online Ügyvédi Iroda szolgáltatásai

 

4.4.1. Munkajogi tanácsadás és ügyintézés online:

 

4.4.1.1. Online jogi tanácsot adok és megválaszolom a munkajogi kérdéseket:

− munkavállalók részére munkajogi,

− munkáltatók részére munkajogi,

− munkaszerződések elkészítése, módosítása,

− munkaviszony megszüntetése,

− munkáltatói intézkedések elkészítése vonatkozásában.

 

4.4.1.2. Online jogi tanácsadás keretében aláírás előtt véleményezem megkötendő munkajogi szerződését.

 

4.4.1.3. Ellátom jogi képviseletét jogvita esetén peren kívüli és peres eljárásban.

 

4.4.2. Szerződések elkészítése és megkötése online:

 

4.4.2.1. Online jogi tanácsot adok, elkészítem szerződését, amely akár online (személyes találkozás nélkül) aláírható:

− adásvételi szerződés,

− ajándékozási szerződés,

− csereszerződés,

− kölcsönszerződés,

− bérleti szerződés,

− vállalkozási szerződés,

− egyéb szerződések.

 

4.4.2.2. Online jogi tanácsadás keretében aláírás előtt véleményezem megkötendő szerződését.

 

4.4.2.3. Ellátom jogi képviseletét jogvita esetén peren kívüli és peres eljárásban.

 

4.4.3. Vállalkozások részére tanácsadás és jogi támogatás online:

 

4.4.3.1. Online jogi tanácsot adok és választ adok a kérdésekre:

− jogszabályok helyes értelmezése,

− szerződések helyes értelmezése,

− szerződéses jogviták,

− munkajogi kérdések,

− lejárt követelések jogszerű érvényesítése vonatkozásában.

 

4.4.3.2. Megkötendő vállalkozási és egyéb szerződéseket elkészítem, véleményezem.

 

4.4.3.3. Ellátom jogi képviseletét peren kívüli és peres jogvitában.

 

5. További rendelkezések

 

5.1. Az Ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, információt és adatot illetően, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlása során szerzett tudomást.

 

5.2. Megbízó, illetve képviselője a megbízás létrejöttével (az Ügyvéd által, az elvégzendő ügyvédi tevékenység ellenértékére tett ajánlat elfogadásával) az Ügyvéd részére megadja hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez

 

Az adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése, a megbízóval való kapcsolattartás és kommunikáció. Az Ügyvéd részletes adatkezelési tájékoztatója https://drlakatoskata.hu oldalon megtalálható.

 

5.3. Az Ügyvéd tájékoztatja megbízót, hogy a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban való jogi képviseletre, illetve közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányuló megbízási szerződés megkötése előtt köteles a természetes személy tekintetében a bemutatott okmányra vonatkozó ügyvédi törvényben meghatározott adatokat igényelni.

 

5.4. Az Ügyvéd a megbízás alapján ellátott ügyekről az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyfelek jogainak védelme érdekében nyilvántartást vezet.

Az ügyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

– az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,

– az ügyfél nevét,

– az ügy tárgyát,

– a megbízási szerződés létrejötte időpontját és

– az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát.

Az Ügyvéd a meghatározott adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli.

 

5.5. Az Ügyvéd felelősségbiztosítással rendelkezik az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére. Az Ügyvéd a kártérítési felelősségét a kötelező felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összegéig korlátozza, ezt meghaladóan pedig kizárja. (Üttv. 28. § (6) bekezdés: Ptk.6:152.§). Az Ügyvéd a szívességi ügyintézésből eredő kártérítési felelősségét kizárja. A megbízásból eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 (egy) éven belül elévül.

 

5.6. Megbízó a megbízást írásban bármikor korlátozhatja, vagy azonnali hatállyal felmondhatja.

 

5.7. Az Ügyvéd a Megbízást bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a megbízó értesítésétől számított 15 nap. Az Ügyvéd a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni.

 

5.8. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy nem végrehajtható, vagy azzá válik az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát. Valamennyi érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés üzleti és jogi tartalmához a lehető legközelebb áll.

 

5.9. Az Ügyvéd mindenkor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani.

Megbízó a https://drlakatoskata.hu honlapon keresztül tud tájékozódni a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseiről.

 

5.10. Megbízó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a https://drlakatoskata.hu honlapon található adatvédelmi szabályzat és tájékoztató dokumentumot teljes terjedelmében elolvasta, értelmezte és megfontolása után kijelenti, hogy eltérést nem kér, azokat módosítás nélkül elfogadja.

 

 

 

dr. Lakatos Katalin

    egyéni ügyvéd