Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2020. október 01. napjától

Az Általános Szerződési Feltételek innen letölthető pdf formátumban

 

1. Bevezetés

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) irányadóak dr. Lakatos Katalin egyéni ügyvéd (8800 Nagykanizsa, Buda Ernő utca 19. 2. em. 208/2 ajtó) (továbbiakban: Ügyvéd) részére adott ügyvédi megbízás teljesítésére, amennyiben a Megbízó és a megbízott ügyvéd között létrejött külön megbízási szerződésben ettől eltérően nem rendelkeznek. 

1.2. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege elérhető a https://drlakatoskata.hu oldalon.

2. Fogalmak

2.1. Megbízott: az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) szerint ügyvédi tevékenység ellátására jogosult a Zala Megyei Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvéd. 

A megbízott     neve:                            dr. Lakatos Katalin egyéni ügyvéd

székhelye:                    8800 Nagykanizsa Buda Ernő utca 19. 2. emelet 208./2 ajtó 

kamarai nyilvántartási száma: Zala Megyei Ügyvédi Kamara 36078411 

adószáma:                    75330268-1-34

telefon száma:              + 36 30/530-3203

e-mail címe:                 iroda@drlakatoskata.hu

honlap címe:                https://drlakatoskata.hu

2.2. Megbízó: az a természetes vagy jogi személy, illetve az a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Üttv. rendelkezései szerinti ügyvédi megbízást ad a Megbízott részére az ügyvédi megbízási szerződésben egyedileg meghatározott ügyre vonatkozó ügyvédi tevékenység ellátására.

2.3. Ügyvédi tevékenység: az Üttv. 2. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek. 

2.4. Megbízási szerződés: a Megbízó és a Megbízott között létrejött, külön íven szövegezett egyedi ügyvédi megbízási szerződés, amely egyedileg meghatározott ügy ellátására, a megbízási szerződésben meghatározott általános jogi képviseleti és előkészítő tevékenység, valamint konzultáció nyújtásával kapcsolatos eljárás ellátására szól.

2.5. Megbízás: a megbízási szerződésben meghatározott ügynek az Üttv., a megbízási szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti ellátása.

3. A Megbízás, a felek jogai és kötelezettségei

3.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek az Ügyvéd és a Megbízó közötti minden szerződéses kapcsolatra, a megbízási szerződésben meghatározott feladatokra, valamint a megbízási szerződés megkötését követően felmerülő egyedi jogi feladatok ellátására is. 

3.2. Az ügyvédi megbízás akkor jön létre, ha a felek írásban megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. A tanácsadási konzultációs megbízás írásba foglalása mellőzhető. A megbízásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3.3. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései és a megbízóval kötött megbízás más feltétele egymástól eltér, a megbízási szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak.

3.4. A megbízási szerződés megkötésekor az Ügyvéd a hatályos ÁSZF tartalmát okirati formában a Megbízónak átadja, vagy részére elektronikus dokumentumként megküldi vagy a megbízó részére egyéb módon elektronikusan hozzáférhetővé teszi. Az átvétel aláírásával, a megbízási szerződés aláírásával vagy okiratszerkesztésre vonatkozó megbízás esetén az okirat aláírásával a megbízó igazolja, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta.

3.5. Megbízott kifejezetten rögzíti, hogy a megbízás ellátásával kapcsolatban kizárólag a megbízó által átadott dokumentumokra, a Megbízó tényelőadásaiban foglaltakra, valamint a vonatkozó jogszabályokra és egyéb szakmai szabályokra támaszkodik. Megbízó a tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja.

3.6. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízó által adott dokumentumokban vagy információkban található vagy azokra visszavezethető hibákból, illetőleg a hiányos dokumentációból vagy információból fakadó minden kár teljes egészében Megbízót terheli. 

3.7. A Megbízó és az Ügyvéd jogviszonyában az ügyvédi megbízás minden esetben szabad megállapodás tárgya, azzal, hogy alkalmazni kell rá a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), és az Üttv. rendelkezéseit.

3.8. Az Ügyvéd nem köteles a Megbízó által felkínált megbízást elfogadni, ezen döntését nem köteles megindokolni.

3.9. Az Ügyvéd a Megbízóval megkötött megbízási szerződés alapján köteles a Megbízó jogai és jogos érdekei érvényesítésének és kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, lehetőség szerint az ellenérdekű felek közötti jogvita megegyezéssel történő lezárására, illetve az igazságszolgáltatásban történő közreműködésre. [Üttv. 1. §]

3.10. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul. [Üttv. 1.§ (5) bek.]

3.11. Az ügyvédi megbízás teljesítésére irányuló eljárást, a szükséges intézkedéseket, a bizonyítékok felhasználását és a beadványok benyújtását, illetve ezeknek a tartalmát, sorrendjét és esedékességét az Ügyvéd határozza meg. A Megbízó a megbízás tárgyában önálló intézkedést, egyezséget csak az Ügyvéd jóváhagyásával kezdeményezhet. 

3.12. Az ügyvédi szolgáltatások teljesítési helye – az ügyvédi megbízástól függően a hatóságok, bíróságok, harmadik személyek előtti eljárást kivéve – az ügyvéd irodája. Az Ügyvéd a Megbízó székhelyén, telephelyén, lakóhelyén rendszeres megjelenésre, szolgáltatásra nem köteles, ilyen eseti eljárásért külön díjat számíthat fel.

3.13. Megbízó vállalja, hogy a megbízás időtartama alatt mást nem bíz meg az ügyletben való közreműködésre.

3.14. A Megbízó az ügy állásáról és a tett intézkedésekről bármikor felvilágosítást kérhet, az ügyében az előre egyeztetett időpontban konzultációt kérhet.

3.15. Megbízott kifejezetten felhívja Megbízó figyelmét arra, hogy könyvelői, könyvvizsgálói, adójogi és adószakértői képesítéssel nem rendelkezik, ezért illetékfizetéssel és adózással kapcsolatos tájékoztatást csupán általánosságban tud adni. Megbízó a tájékoztatást megértette, és kéri a megbízás ennek megfelelő ellátását. 

3.16. A határozatlan időtartamra kötött megbízási szerződést felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

3.17. A megbízást bármelyik fél indoklás nélkül 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondhatja (rendes felmondás), amely alatt a Megbízott köteles a Megbízó érdekében minden szükséges cselekményt, intézkedést megtenni. A felmondási idő a felmondás másik Fél általi kézhezvételének napjával kezdődik. 

3.18. Bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a megbízási szerződést rendkívüli felmondással. Rendkívüli felmondásra akkor van lehetőség, hogyha a másik fél lényeges szerződésszegést követ el, vagy pedig olyan magatartást folytat, amely miatt a vele való további együttműködés nem várható el. A megbízó szerződés lényeges megszegésének minősül különösen 3.10., 3.11. pontban foglaltak megszegése.

3.19. A megbízási szerződés megszűnésekor az Ügyvéd köteles elszámolni és ennek keretében a Megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárás eredményeképpen jutott.

A megbízási szerződés megszűnésekor a Megbízó köteles az Ügyvédet a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és hasznos költségeit megtéríteni. A megbízási szerződés megszűnése esetén nyolc napon belül Felek kötelesek egymással elszámolni.

4. Összeférhetetlenség

4.1 Az Ügyvéd a szolgáltatásának megkezdése előtt elvégzi az adott megbízásra vonatkozó jogi összeférhetetlenséggel kapcsolatos vizsgálatot. Amennyiben összeférhetetlenség merül fel a megbízás elvállalása kapcsán, vagy ellátása folyamán, a megbízás (további) elláthatósága tekintetében a felek egymással egyeztetnek azzal, hogy ilyen esetben az Ügyvéd a megbízás ellátását jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni, illetve megszüntetni. A Megbízó tájékoztatni köteles az Ügyvédet minden olyan körülményről amely folytán az Ügyvéd a megbízás ellátását összeférhetetlenség miatt nem vállalhatja.

5. Díjazás

5.1. Megbízó az Ügyvéd szolgáltatásai ellenében az alábbi feltételek szerint díjfizetésre köteles.

5.2. Felek által kölcsönösen kialkudott megbízási díj összegét a megbízási szerződés (illetve a felek közötti levelezés) tartalmazza, amely a felek megállapodásának megfelelően óradíj alapon, sikerdíj meghatározásával vagy fix átalánydíjas formában, illetve ezek kombinációjaként kerül elszámolásra. 

5.3. Óradíj esetén a megbízási díj összegét az óradíj és a megbízás ellátásával összefüggésben felmerült munkaidő szorzata határozza meg. A munkaidő legkisebb számítás alapjául szolgáló egysége 30 (harminc) perc. 

Szóbeli tanácsadás, jogi konzultáció során minden megkezdett óra 1 (egy) órának számít.

5.4. Az Ügyvéd a felmerült utazási időre a megbízási szerződésben rögzített óradíjak 50 %- ára jogosult. 

5.5. Az Ügyvéd a megbízási díj öt százalékát kitevő költségátalány számít fel a megbízás ellátásakor felmerülő általános költségek telefon fax használat másolás stb. fedezésére, amely nem tartalmazza a megbízás ellátása során felmerülő az általános költségeken kívül eső további költségeket, így különösen illeték, közzétételi költségtérítés, fordítási díj, közjegyzői hitelesítési díj, tulajdoni lap cégkivonat cégmásolat költségei, banki költségek üzemanyagköltség stb. 

5.6. A megbízási átalánydíj és óradíj, valamint a megbízási szerződés szerinti költségek összege minden naptári év elején a megelőző évre közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelkedik. 

5.7. Az Ügyvéd a megbízási díjról kiállított számlával együtt kimutatást küldd a megbízás teljesítésére fordított időről. Az Ügyvédi által kibocsátott számla alapján a megbízó köteles a megbízási díjat és minden egyéb költséget banki átutalás útján megfizetni az Ügyvéd részére a számlán megjelölt bankszámlára a számla kézhezvételétől számított nyolc naptári napon belül.

6. Ügyfél – azonosítás, adatvédelem, titoktartás

6.1. Az Ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, információt és adatot illetően, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. A Megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. A titoktartási kötelezettség az Ügyvéd alkalmazottjaira megfelelően irányadó. [Üttv. 9. §. (2) bek]

Titoktartási kötelezettség terheli azokat is, akik az ügy ellátása során az ügyvéd helyetteseként, segítőjeként az ügyvédi titok birtokába juthattak.

A titoktartásra kötelezett személy az ügyvédi titkot mindenkivel szemben köteles megőrizni. A titoktartás alól felmentést az adhat, aki a titokról rendelkezni jogosult. Ha több jogosult van, a felmentést mindenkinek meg kell adnia. Több örökös esetében azonban bármely örökös jogosult az ügyvéd által készített végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás stb. tárgyában a titok megismerésére.

A titoktartási kötelezettségek alóli kivételekre az Üttv. irányadó.

6.2. Az ügyvéd a mindenkori pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályok szerint teljesíti ügyfél azonosítási kötelezettségeit.

6.3. A személyes adatok védelmére az Ügyvéd adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, mely megtalálható a https://drlakatoskata.hu oldalon. 

7. Szerzői jog

7.1. Az Ügyvéd által készített, szerzői jogvédelem tárgyát képező dokumentáció és információ szerzői joga és az azokhoz kapcsolódó minden további jog az Ügyvédet illeti, kivéve, ha Felek ettől írásban, kifejezetten, közös megegyezéssel eltértek. Az átadott dokumentációról belső használatra másolat készíthető. A dokumentációt vagy annak másolatait az Ügyvéd előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Megbízó harmadik félnek nem adhatja át és nem módosíthatja. 

8. Ügynyilvántartás és iratkezelés

8.1. Az Ügyvéd a megbízás alapján ellátott ügyekről az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyfelek jogainak védelme érdekében nyilvántartást vezet.

8.2. Az ügyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

– az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,

– az ügyfél nevét,

– az ügy tárgyát,

– a megbízási szerződés létrejötte időpontját és

– az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát.

8.3. Az Ügyvéd a meghatározott adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli.

9. Felelősség

9.1. Az Ügyvéd felelősségbiztosítással rendelkezik az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére. Az Ügyvéd a kártérítési felelősségét a kötelező felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összegéig korlátozza, ezt meghaladóan pedig kizárja. (Üttv. 28. § (6) bekezdés: Ptk.6:152.§).

9.2. Az Ügyvéd felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő.

9.3. Az Ügyvéd a szívességi ügyintézésből eredő kártérítési felelősségét kizárja.

9.4. A megbízásból eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 (egy) éven belül elévül.

9.5. A Megbízó felel az általa szolgáltatott adatok, információk, okiratok, más bizonyítékok valódiságáért, alaki vagy tartalmi hibás, hiányos, nem teljes körű voltából, egyéb fogyatékosságából és a késedelmes rendelkezésre bocsátásukból eredő következményekért.

9.6. Megbízó felel továbbá az át nem adott iratok hiányában, illetve bármely információ elhallgatásából eredő következményekért. 

9.7. Fentieknek megfelelően, a megbízási szerződés aláírásával megbízó elfogadja, hogy az Ügyvéd szolgáltatásához szükséges iratok információk elhallgatásából, rendelkezésre nem bocsátásából eredő károkért az Ügyvéd nem vállal felelősséget. Esetleges vita esetén a Megbízó kötelezettségét képezi annak bizonyítása, hogy mely információkat, iratokat bocsátott az Ügyvéd rendelkezésére. A Megbízó által az Ügyvéd rendelkezésére bocsátott iratok valóságtartalmát tényszerűségét az Ügyvéd nem vizsgálja, a megbízó által tett nyilatkozatokat valósnak és tényszerűnek fogadja el.

9.8. A Megbízó tudomásul veszi az Ügyvéd azon tájékoztatását, hogy minden ügyben és a jogi tanácsadás során is számolnia kell az Ügyvéd szakmai álláspontjától eltérő jogértelmezéssel, a bizonyítékok eltérő hatósági, bírósági értékelésével, mérlegelésével, és az eltérő jogalkalmazás kockázatával.

Az Ügyvéd szakmai álláspontjától eltérő jogalkalmazás kockázatát – az egységes gyakorlat hiányából, a hivatalos eljárások elhúzódásából, kiszámíthatatlanságából eredő kockázatokat is – a Megbízó vállalja.

9.9. Az ügyvéd honlapján és a hírleveleiben megjelenő információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak, kizárólag az ügyfelek tájékoztatását szolgálják. Ezek tartalma legnagyobb körültekintéssel készül, ugyanakkor az Ügyvédi kizárja az információk esetleges téves voltából adódó felelősségét.

10. Záró rendelkezések

10.1. Az Ügyvéd felhívja a megbízó figyelmét, hogy ezen megbízási feltételek - általános szerződési feltételek - aláírása előtt, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jogában áll bármely feltételtől eltérni, igényei szerinti módosítását kérni és ez alapján lehetősége van ennek megfelelően megbízást kötni. 

10.2. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy nem végrehajtható, vagy azzá válik az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát. Valamennyi érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés üzleti és jogi tartalmához a lehető legközelebb áll.

10.3. Az Ügyvéd mindenkor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Megbízó a Megbízott honlapján keresztül tud tájékozódni a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseiről.

10.4. Jelen ÁSZF-ben, valamit a megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ügyvédi megbízásra vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és a Magyar Ügyvédi Kamara és az Zala Megyei Ügyvédi Kamara szabályzatai irányadóak.

10.5. Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. A tárgyalás eredménytelensége esetén kikötik a Nagykanizsai Járásbíróság illetve a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét, értékhatártól függően.

10.7. A megbízó kijelenti, hogy ezen ÁSZF-et teljes terjedelmében elolvasta, értelmezte és megfontolása után kijelenti, hogy eltérést nem kér, - azokat figyelemmel a megbízási szerződés rendelkezéseire is - módosítás nélkül elfogadja.

10.8. A felek ezen ÁSZF elolvasása és kellő értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. A Megbízó aláírásával igazolja, hogy ezen ÁSZF okirat egy példányát átvette. 

Nagykanizsa, 2020. október 1. 

                                   Kiadta: 

                                                           dr. Lakatos Katalin egyéni ügyvéd